Muhammēd Moķhtar
Muhammēd Moķhtar

Muhammēd Moķhtar

Giza