جامانده از کاروان ... عاشقان رفته اند ... در پی معشوق خویش

جامانده از کاروان ... عاشقان رفته اند ... در پی معشوق خویش

Narges Km

عاشقان رفته اند سوی او بس کن این جستجو
ای دریغ از سفر کو به کو با من از او بگو
عاشقان رفته اند در پی معشوق خویش
عابدان سرنهند در ره معبود خویش
بد به حال کسی که چو من تنها بماند
بی صدا گریه کن گریه کن از بود خویش

Related tracks

See all