Nhất Thanh Phạm is following

Nhất Thanh Phạm is not following anyone.