Nhan Trong Nguyen
Nhan Trong Nguyen

Nhan Trong Nguyen

Nhân Trọng Nguyễn là người tin yêu Chúa Jêsus Christ.

From Galang Protestant Church and Nguyen Tri Phuong Church. Currently at Vietnamese Evangelical Church Melbourne - website: ww.tin…