Jêsus - Họ̣a Sĩ Đời Tôi - Master 1

Jêsus - Họ̣a Sĩ Đời Tôi - Master 1

Nhan Trong Nguyen

Jêsus - Họ̣a Sĩ Đời Tôi - Master 1

Words & Lyrics: Nhân Trọng Nguyễn
Vocals: Nguyễn Tô Kim Nguyên & Bùi Khánh Linh Năng
Live Guitar: Bá Thiệu
Mixed and arranged: Lê Tú
Recorded: Nguyễn Trần Khánh Đăng
Mast…

Related tracks