Chương 6: Danh Sắc (Nāma-rūpa), Lục Nhập (Saḷāyatana), Xúc (Phasssa), Thọ (Vedanā)

Chương 6: Danh Sắc (Nāma-rūpa), Lục Nhập (Saḷāyatana), Xúc (Phasssa), Thọ (Vedanā)

Theravāda

Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ - Chương 6: Danh Sắc (Nāma-rūpa), Lục Nhập (Saḷāyatana), Xúc (Phasssa), Thọ (Vedanā)

Trích: Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ, bản dịch từ nguyên tác tiếng Anh “The Analytical Study …

Recent comments

  • Vô Ưu

    Vô Ưu

    · 1y

    Sadhu Sadhu Sadhu!!!🙏🙏🙏

Avatar

Related tracks

See all