NSW Health Announcement - COVID19 (Nepali Language)

NSW Health Announcement - COVID19 (Nepali Language)

Radio Skid Row

सतकर् रहनहोसु ।् COVID-19 हाम्रो समदायु मा छ। त्यहाँ नयाँ प्रतबन्धहरू छन ्। तपाईको, आफ्नो परवार र आफ्नो समदायलाईु सरतु रा तपाईले के गन ुर् पछर् भन्ने कु रा पा लगाउन www.nsw.gov.au/covid-19 मा जानहोसु ।्

Related tracks

See all