NSW Health Announcement - COVID19 Version 3 (Nepali Language)

NSW Health Announcement - COVID19 Version 3 (Nepali Language)

Radio Skid Row

सरतु रहनहोसु ्। परण गनुहर् ोस ् यद तपासगँ COVID-19 का हल्का लणहरू पन छ भने , जस्तै घाँट देु , खोक, ज्वरो, वा नाक बाट पानी बग्न ु । COVID परण न: शल्कु र सरल छ। तपालाई डाक्टर रेफरल, मेडके यर काडर् वा स्वास्थ्य बीमाको आवश्य…

Related tracks

See all