radionist
radionist

radionist

TEHRAN

رادیو نیست؛ روایت مکان‌های خاموش

یک شهر متشکل از مجموعه‌ مکان‌هایی‌ست که در پس ظاهر سنگی خود زیست‌های گوناگونی در آن‌ها جریان داشته یا دارد.
زندگی‌هایی که در طول زمان، خاطرات و روایاتی را م…

Pinned to spotlight

Top Tracks

See all