వరి ప్రధాన పొలం తయారీ

వరి ప్రధాన పొలం తయారీ

RFIS-ADVISORIES

నాట్లు వేయడానికి 15 రోజుల ముందే పొలాన్ని దమ్ము చేయుట ప్రారంభించి 2-3 దఫాలుగా మురుగ దమ్ము చేయాలి. పొలమంతా సమానంగా దమ్ము చెక్క తో గాని లేదా అడ్డ తో గాని చదును చేయాలి. రేగడి భూముల్లో నాట్లు వేయటానికి 2 రోజుల ముందుగానే దమ్ము…

Related tracks

See all