వరిలో జింక్ లోప నివారణ

వరిలో జింక్ లోప నివారణ

RFIS-ADVISORIES

వరిలో జింక్ లోపం నాటిన 2-6 వారాల్లో ముదురాకు చివర్లో మధ్య ఈనేకు ఇరుప్రక్కల తుప్పు లేక ఇటుక రంగు మచ్చలు కనపడతాయి. ఆకులు చిన్నవిగా,పేలుసుగా ఉండి వంచగానే శబ్దం చేస్తూ విరిగిపోతాయి.మొక్కలు గిడసబారి దుబ్బు చేయవు. నివారణకు ఆఖర…

Related tracks

See all