شبانِ عاشق_علیرضا افتخاری

شبانِ عاشق_علیرضا افتخاری

rimA

وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام
همسایه با بیگانه ام ویرانتر از ویرانه ام
زین پس درون خانه ام یا جای دل یا جای من
ای وای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای من

دل پرده پرده خون شود تا پرده دیگرگون شود
چون مرغ حق خون می …

Related tracks

See all