shara...ahmadi
shara...ahmadi

shara...ahmadi

بر هر چه همی لرزی ،می دان که همان ارزی