SmokeHitz
SmokeHitz

SmokeHitz

Las Vegas

Raw beats for real rappers... Unique sound. You wont find another producer like SmokeHitz..

#musicproducer #beatmaker #beats #instrumentals