Thiền Kasina Trắng, Thiền Tâm Từ - Sư Hạnh Tuệ (Thiền Định Bài 12)

Thiền Kasina Trắng, Thiền Tâm Từ - Sư Hạnh Tuệ (Thiền Định Bài 12)

Sư Hạnh Tuệ Theravāda

Thiền Kasina Trắng, Thiền Tâm Từ - Sư Hạnh Tuệ (Thiền Định Bài 12)

Related tracks