بازداشتگاه کهریزک

بازداشتگاه کهریزک

Tavaana

در این برنامه نگاهی شده است به بازداشتگاه کهریزک که با حضور مسعود علیزاده، از جان‌به‌دربردگان فاجعه کهریزک، برگزار شد.

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به اخبار زندانیان و فشار، بازداشت و احظارخان…

Related tracks