Global Economic Background EP.15 กำเนิดอินเทอร์เน็ต เส้นเลือดหลักของโลก อาวุธลับอเมริกา

Global Economic Background EP.15 กำเนิดอินเทอร์เน็ต เส้นเลือดหลักของโลก อาวุธลับอเมริกา

THE STANDARD Podcast

ทำไมอเมริกาถึงเห็นความสำคัญในการเชื่อมต่อคนทั้งโลกผ่าน WWW (World Wide Web) จนเป็นที่มาของคอมพิวเตอร์เครื่องแรก และอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 นำไปสู่พัฒนาการที่เสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้พญาอินทรี

เอพิโ…

Related tracks

See all