Morning Wealth | เก็บ ‘ภาษีขายหุ้น’ ชนวนวิกฤตซ้ำซ้อนของตลาดหุ้นไทย | 30 พฤศจิกายน 2565

Morning Wealth | เก็บ ‘ภาษีขายหุ้น’ ชนวนวิกฤตซ้ำซ้อนของตลาดหุ้นไทย | 30 พฤศจิกายน 2565

THE STANDARD Podcast

เกาะติดประเด็นร้อน กรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เก็บภาษีการขายหุ้น (Transaction Tax) ด้าน FETCO แสดงจุดยืน มองเป็นผลเสียกับตลาดหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเป็นอย่างไร

การเก็บภาษีขายหุ้น ซ้ำเติมหุ้นไทยแค่ไหน? พูดคุยกับ ประกิต…

Related tracks

See all