โ™ฑโ„•๐• ๐•ค๐•š๐•คฤ˜vVฤ™7๐ŸŠ
โ™ฑโ„•๐• ๐•ค๐•š๐•คฤ˜vVฤ™7๐ŸŠ

โ™ฑโ„•๐• ๐•ค๐•š๐•คฤ˜vVฤ™7๐ŸŠ

โ˜†MฤฎNDโ˜†ฦรธฤ‘ฤฏโ˜†ยง0ลฒลโ˜†

Psallite Cernunnos, regna terrae, cantata Deo,
Regna terrae, cantata Dea psallite Aradia.
Caeli Deus
Humiliter majestati gloriae tuae supplicamus
Ut ab omni infernalium spirituum potestate,