Ta dạo chơi tại Tru Tiên / 我在诛仙逍遥涧

Ta dạo chơi tại Tru Tiên / 我在诛仙逍遥涧

Karry Wang

Huā fēi huā gùshì yī yè yè bèi fēng guā
Piāoguò qīngyún mén liúlíwǎ
Fēng fēi shā jiéjú yòu luò zài shéi de jiā
Yī bǐhuà chū shéi de tiānyá

Huàshuō mèng yǐ luò jiù bù gāi jìxù piāobó
Bù zǒu bù fàngshǒu zhè niànjiù d…

Related tracks

See all