عکس فوری / 6 / باغشهر

عکس فوری / 6 / باغشهر

Nasser Fakouhi

این کوته‌نوشت‌های گوناگون، به مسائلی بسیار متنوع اختصاص دارند. در آنها گاه به صورت مختصر به معرفی برخی از شخصیت‌ها و نظریه‌ها می‌پردازیم و گاه به یک رویداد یا موضوع تاریخی، یک مکتب، یا یک حادثه یا رویداد خاص و مقطعی. طرا…

Related tracks