گفتارهای عمومی - اپیزود دوم - هنر در شهر - بخش سوم

گفتارهای عمومی - اپیزود دوم - هنر در شهر - بخش سوم

Nasser Fakouhi

در این برنامه ناصر فکوهی به اهمیت مسئله هنر در شهر و مباحث مربوط به زیباسازی شهر و ایجاد هویت در شهرنشینان از طریق هنر می پردازد

Related tracks