หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  12มิย2514.

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 12มิย2514.

สืบสานงานท่านพุทธทาส

จากโน๊ตย่อของท่านพุทธทาส ตอนเทศน์เรื่อง
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท (12 มิ.ย. 2514)
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2514 ท่านเขียนดังนี้
ทำไมจึงพูดเรื่องนี้
-เพราะเป็นหัวใจพุทธศาสนา (อริยสัจใหญ่)
-เพราะมีอยู่…

Related tracks

See all