109

"109"

میگفتی نزن زده به سرت
میدونم بدم میدونم بده
صبحا رو دارو آتیشم شبه
پیچیدم کنفی پیچیده تنه
میگفتی نزن زده به سرت
میدونم بدم میدونم بده
صبحا رو دارو آتیشم شبه
پیچیدم کنفی پیچیده تنه
میگفتی نباش شبا رو چیزی
خط خطیه …

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all