ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ
ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਪੰਜਾਬ

ਅਤਿਅਗਾਹਬੇਅੰਤਨਮਾਮੰ !! ਦਾਸਜਾਨਿਕਰੁਹੋਹੁਸਹਾਮੰ !!
ਸਦਬਲਿਹਾਰਿਜਾਵਹੁਲਖਵਾਰੀ !! ਦਾਸਜਾਨੁਮੁਹਿਲੇਹੁਉਬਾਰੀ !!
ਹਉਮਤਿਮੰਦਅਲਪਮਤਿਹਉਰਾ !! ਤੁਮਸਮਰਥਿਸਭਨਿਸਿਰਮਉਰਾ !!
ਸਕਲਦ੍ਵਾਰਿਤਜਿਪਰਿਸਰਨਾਈ !! ਦਾਸਜਾਨੁਮੁਹਿਲੇਹੁਬਚਾਈ !!

Pinned to spotlight