ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ
ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਪੰਜਾਬ

ਅਤਿਅਗਾਹਬੇਅੰਤਨਮਾਮੰ ॥ ਦਾਸਜਾਨਿਕਰੁਹੋਹੁਸਹਾਮੰ ॥
ਸਦਬਲਿਹਾਰਿਜਾਵਹੁਲਖਵਾਰੀ ॥ ਦਾਸਜਾਨੁਮੁਹਿਲੇਹੁਉਬਾਰੀ ॥
ਹਉਮਤਿਮੰਦਅਲਪਮਤਿਹਉਰਾ ॥ ਤੁਮਸਮਰਥਿਸਭਨਿਸਿਰਮਉਰਾ ॥
ਸਕਲਦ੍ਵਾਰਿਤਜਿਪਰਿਸਰਨਾਈ ॥ ਦਾਸਜਾਨੁਮੁਹਿਲੇਹੁਬਚਾਈ ॥

Pinned to spotlight