Ash Gardens is following

Ash Gardens is not following anyone.