Ash Gordon is following

Ash Gordon is not following anyone.