Shaarei Binah is following

Shaarei Binah is not following anyone.