Ashanti Whitman is following

Ashanti Whitman is not following anyone.