Asher Bergman is following

Asher Bergman is not following anyone.