Bosnia is following

Bosnia is not following anyone.