Ep 03 - Sơn Đào: Finding the Right Co-founder, Vision, and Scale

Ep 03 - Sơn Đào: Finding the Right Co-founder, Vision, and Scale

Chuyện Khởi Nghiệp

Có lẽ không sai nếu nói rằng khởi nghiệp là quá trình tìm kiếm và giải quyết những “nỗi đau” mà ngoài kia chưa tồn tại một giải pháp để giải quyết chúng. Năm 2014, dưới cương vị CEO của Swequity, anh Sơn Đào đã cùng co-f…

Related tracks

See all