Damahi داماهی
Damahi داماهی

Damahi داماهی

در افسانه های مردم جنوب ایران از ماهی عظیم الجثه ای به نام داماهی یاد شده است که در خلیج فارس می زیسته و در بطن خود یک آرمانشهر نهان داشته است.

موسیقی داماهی بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص …