Tu Data Datar Tera Dita Khavna - Bhai Samund Singh Ji Ragi - Raag Hamir - Chartaal (Dhrupad)

Tu Data Datar Tera Dita Khavna - Bhai Samund Singh Ji Ragi - Raag Hamir - Chartaal (Dhrupad)

Jivanpal Singh

Shabad - Tu Data Datar Tera Dita Khavna Raag Hameer (Kalyan family raag) in Chartal (Dhrupad).

You can read about Bhai Samund Singh Ji here: www.sikh-heritage.co.uk/arts/SamundSg…mundSingh.htm

Related tracks

See all