Joey Rittman is following

Joey Rittman is not following anyone.