Lu Xu is following

Lu Xu is not following anyone.