Luis Cruz is following

Luis Cruz is not following anyone.