بررسی کتاب اعمال رسولان. درس بیست و پنجم

بررسی کتاب اعمال رسولان. درس بیست و پنجم

mojdehministry کانون الهیات مژده

از مجموعه درسهای بررسی کتاب اعمال رسولان
تهیه شده توسط: کانون الهیات مژده

:لینک ثبت نام در کانون الهیات مژده
learn.mojdehtheology.org/login/index.php

Related tracks