Neo-Ritmo is following

Neo-Ritmo is not following anyone.