Nhạn Ninh is following

Nhạn Ninh is not following anyone.