Đạo và đời is following

Đạo và đời is not following anyone.