The Burnt Coupon of the Glee Agency | کوپن سوخته‌ی بنگاه شادمانی

The Burnt Coupon of the Glee Agency | کوپن سوخته‌ی بنگاه شادمانی

Raam Azodi

صبح، مردم دخترک را پیدا کردند؛
لب‌خند بر لب
در حالی که یخ زده
و اطراف تن کوچکش پر از کبریت‌های سوخته بود.
همه خیال می‌کردند که او کوشیده تا خود را گرم کند؛
ولی نمی‌دانستند که چه چیزهای جالبی را دیده
و با چه لذتی از میانش…

Related tracks

See all