சம்பா நெல் சாகுபடியில் உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் குறித்த தகவல்

சம்பா நெல் சாகுபடியில் உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் குறித்த தகவல்

RFIS-ADVISORIES

விவசாயிகள் விரும்பி பயிரிடும் நெல் இரகங்களின் விதைகளும் பழைய நெல் இரகங்களுக்கு மாற்றாக உயர் விளைச்சல் தரக்கூடிய பூச்சி நோய் தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் மற்றும் தாங்கும்திறன் உடைய புதிய நெல் இரகங்களை விவசாயிகளிடையே அறி…

Related tracks

See all