Is Not Is Not | نیست نیست

Is Not Is Not | نیست نیست

Radioaleph

خسته از جنگیدنَم، تاب و توانم نیست، نیست
دیگر اکنون روح هم در جسم و جانم نیست نیست

بیش تر، از نصفِ عمرم هرچه دیدم تلخ بود
یک اثر از روزگار شادمانم نیست نیست

تلخ تر از زَهر بر دردِ زمان خندیده ام
خنده ی شیرین در این اشک…

Related tracks

See all