Public Menu is following

Public Menu is not following anyone.