ગીરગાયના આહાર અંગે સંદેશ

ગીરગાયના આહાર અંગે સંદેશ

RFIS-ADVISORIES

નમસ્કાર, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન પ્રસ્તુત પશુપાલન અંગે સંદેશ, ગીરગાયને (૪૭૦ કિલોગ્રામ શારીરિક વજન અને ૭.૬ લિટર દૈનિક દૂધ ઉત્પાદન ધરાવતી) તેની કુલ જરુરીયાતના ૫૦ % પ્રોટીન પૂરું પાડવા માટે દૈનિક ૧૮ કિલોગ્રામ લીલો મારવેલ / જિંજવ…

Related tracks

See all