ગીર ગાયમાં દૂધના વધુ ઉત્પાદન માટે વાછરૂને મર્યાદિત ધવડાવીને દોહન કરવા અંગે સંદેશ

ગીર ગાયમાં દૂધના વધુ ઉત્પાદન માટે વાછરૂને મર્યાદિત ધવડાવીને દોહન કરવા અંગે સંદેશ

RFIS-ADVISORIES

નમસ્કાર, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન પ્રસ્તુત પશુપાલન અંગે સંદેશ, ગીર ગાયોમાં વાછરૂને મર્યાદિત ધવડાવીને દોહન કરવાથી ટૂંકા વેતરનું પ્રમાણ ઘટે છે અને તેના લીધે ઓછું દૂધ ઉત્પાદન આપતી ગાયોનું પ્રમાણ પણ ઘટે છે. ધવડાવ્યા વિના દોહનની સર…

Related tracks

See all