علوم تلفیقی- قسمت پانزدهم- نحوه تفکر و اقدام یک الکتروپوزیترون در ایجاد یک اتم

علوم تلفیقی- قسمت پانزدهم- نحوه تفکر و اقدام یک الکتروپوزیترون در ایجاد یک اتم

Forschungsinstitut "Andishe Online-Germany"

مقاله ای از شماره سی ام پژوهشکده اندیشه آنلاین آلمان- بخش علوم تلفیقی و همینطور بخش علم
مبحث دوم: آفرینش در سیاره زمین
قسمت پانزدهم
زمان صفر» در مرحله جمادی»
نحوه تفکر و اقدام یک الکتروپوزیترون، در ایجاد یک اتم

Related tracks

See all