ปฏิบัติวันที่ 6 เวลา 05.00 - 06.00 น. โอวาทธรรมนำปฏิบัติเรื่อง อสุภะ

วัดมเหยงคณ์